Pedagógus etikai kódex

Az etikai kódex nem illemszabályok gyűjteménye, hanem azokat az íratlan, de közmegegyezéssel elfogadott etikai normákat sorolja fel, amelyek mindenkor időszerűek.

1. A pedagógus elvárhatja emberi méltósága és személyi jogai tiszteletben tartását, és egyben kötelessége másokkal szemben ugyanezt gyakorolni.

2. Elvárhatja, hogy erkölcsi konfliktusok esetében az Intézmény mellé álljon, amennyiben magatartása összhangban van az Intézmény etikai elveivel.

3. A keresztény nevelőt a módszertani és szakmai tudatosság jellemezze. Szeresse diákjait.

4. A tanár becsületes szakmai munkája, együttműködő készsége és emberi tisztessége szolgáljon követendő mintául a diákok számára.

5. A református Intézmény pedagógusa a hivatásából következő alázattal elismeri hibáit, tévedéseit, és törekszik azok kijavítására.

6. Csak olyan munkát vállaljon el, amely az Intézmény érdekeit nem sérti.

7. Az Intézmény érdekeit érintő külső megbízásairól tájékoztatni köteles munkahelyi  felettesét.

8. A pedagógus magánéleti problémáit nem viszi a tanulók közé.

9. A nevelő nevelési céllal keresztyén értékrenden alapuló kapcsolatot épít ki tanítványai szüleivel, de sem a gyermek, sem a szülő bizalmával nem élhet vissza. Kész megosztani a szülőkkel minden, a gyermekre vonatkozó ismeretét. Véleménynyilvánítása legyen tárgyszerű.

10. A pedagógusnak titoktartási kötelezettsége van mindazon információkra vonatkozóan, amelyek tanítványaival és azok hozzátartozóival kapcsolatosak.

11. Kapcsolata a diákokkal szigorúan tanár – tanuló kapcsolat. Segíti a tanulók testi, szellemi, erkölcsi fejlődését, önmegvalósítását.

12. Tartózkodjék attól, hogy bármelyik diákja tevékenységét, eredményét bántóan értékelje.

13. Tanítványait következetesen és igazságosan osztályozza, mindenkinek megadja a javítás lehetőségét.

14. Saját tanítványát magántanítványként óradíj ellenében nem taníthatja.

15.  Ne tegyen munkatársaira lekicsinylő, bántó, igazságtalan megjegyzést, különösen diákok  előtt.

16. A tanintézmény jó légkörét elsősorban a nevelők nyílt és őszinte viszonya biztosítja.

17. A tanintézmény színvonalas működése érdekében valamennyi nevelőnek felelős kötelessége a kollégák szakmai tekintélyét megőrizni, emelni. A munkaközösségben arányos és méltányos teherviselésre kell törekedni.

18. A békességre való törekvés a nevelői közösség erénye. A megfelelő iskolai légkör megteremtésekor segítségére lehet a humor, amely nem tévesztendő össze a gúnyolódással.

19. A keresztyén iskolában az iskolavezetés és a nevelőtestület tagjai munkatársi közösséget alkotnak.

20. A református iskolában a különböző felekezetű nevelők között kölcsönös megbecsülés és bizalom kívánatos.

21.  Az iskola életével kapcsolatos belső információk szolgálati titkot képeznek.

22. Az egyházi tanintézményben szolgálatot vállaló nevelő a hazaszeretetben jó példát mutat, az istentiszteleti és gyülekezeti alkalmakat hűségesen látogatja.

23. A keresztyén pedagógus családszerető, mértéktartó, külső megjelenésében kulturált, ápolt, szélsőségektől mentes.

24. A keresztyén nevelő Istentől kapott ajándékaival nem kérkedik, nem igényli a dicséretet, deaz elöljáróknak  kötelessége a jó munka elismerése.

25.  Az erkölcsi kérdések megítélésében a Csajági Református Általános Iskola Nevelési Programja és a Református Etikai Kódex ad segítséget.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.